منصفانه 512 کیلو

1 ماه

512کیلوبیت بر ثانیه

10 گیگابایت

قیمت هر گیگ : 13625 ریال

136250 ریال

منصفانه 512 کیلو

3 ماه

512کیلوبیت بر ثانیه

30 گیگابایت

قیمت هر گیگ : 13443 ریال

403300 ریال

منصفانه 512 کیلو

12 ماه

512کیلوبیت بر ثانیه

120 گیگابایت

قیمت هر گیگ : 11990 ریال

1438800 ریال

منصفانه 1 مگ

1 ماه

1024کیلوبیت بر ثانیه

25 گیگابایت

قیمت هر گیگ : 8720 ریال

218000 ریال

منصفانه 1 مگ

3 ماه

1024کیلوبیت بر ثانیه

75 گیگابایت

قیمت هر گیگ : 8429 ریال

632200 ریال

منصفانه 1 مگ

12 ماه

1024کیلوبیت بر ثانیه

300 گیگابایت

قیمت هر گیگ : 7702 ریال

2310800 ریال

منصفانه 2 مگ

1 ماه

2048کیلوبیت بر ثانیه

40 گیگابایت

قیمت هر گیگ : 6812 ریال

272500 ریال

منصفانه 2 مگ

3 ماه

2048کیلوبیت بر ثانیه

112 گیگابایت

قیمت هر گیگ : 7104 ریال

795700 ریال

منصفانه 2 مگ

12 ماه

2048کیلوبیت بر ثانیه

450 گیگابایت

قیمت هر گیگ : 6394 ریال

2877600 ریال

منصفانه 3 مگ

1 ماه

3072کیلوبیت بر ثانیه

52 گیگابایت

قیمت هر گیگ : 7336 ریال

381500 ریال

منصفانه 3 مگ

3 ماه

3072کیلوبیت بر ثانیه

157 گیگابایت

قیمت هر گیگ : 6942 ریال

1090000 ریال

منصفانه 3 مگ

12 ماه

3072کیلوبیت بر ثانیه

630 گیگابایت

قیمت هر گیگ : 6401 ریال

4033000 ریال

منصفانه 4 مگ

1 ماه

4096کیلوبیت بر ثانیه

60 گیگابایت

قیمت هر گیگ : 7266 ریال

436000 ریال

منصفانه 4 مگ

3 ماه

4096کیلوبیت بر ثانیه

180 گیگابایت

قیمت هر گیگ : 6963 ریال

1253500 ریال

منصفانه 4 مگ

12 ماه

4096کیلوبیت بر ثانیه

720 گیگابایت

قیمت هر گیگ : 6358 ریال

4578000 ریال

منصفانه 8 مگ

1 ماه

8192کیلوبیت بر ثانیه

90 گیگابایت

قیمت هر گیگ : 6055 ریال

545000 ریال

منصفانه 8 مگ

3 ماه

8192کیلوبیت بر ثانیه

270 گیگابایت

قیمت هر گیگ : 5853 ریال

1580500 ریال

منصفانه 8 مگ

12 ماه

8192کیلوبیت بر ثانیه

1080 گیگابایت

قیمت هر گیگ : 5298 ریال

5722500 ریال

منصفانه 16 مگ

1 ماه

16384کیلوبیت بر ثانیه

175 گیگابایت

قیمت هر گیگ : 4982 ریال

872000 ریال

منصفانه 16 مگ

3 ماه

16384کیلوبیت بر ثانیه

525 گیگابایت

قیمت هر گیگ : 4837 ریال

2539700 ریال

منصفانه 16 مگ

12 ماه

16384کیلوبیت بر ثانیه

2100 گیگابایت

قیمت هر گیگ : 4385 ریال

9210500 ریال

طرح رویال 266

8 ماه

512کیلوبیت بر ثانیه

64 گیگابایت

قیمت هر گیگ : 8856 ریال

566800 ریال

طرح آریا 266

5 ماه

2048کیلوبیت بر ثانیه

75 گیگابایت

قیمت هر گیگ : 10536 ریال

790250 ریال

طرح آریا 266

11 ماه

2048کیلوبیت بر ثانیه

165 گیگابایت

قیمت هر گیگ : 10536 ریال

1738550 ریال

غزال 3ماهه با ماه رایگان

0 ماه

512کیلوبیت بر ثانیه

30 گیگابایت

قیمت هر گیگ : 13625 ریال

408750 ریال

طرح رویال پلاس

15 ماه

512کیلوبیت بر ثانیه

120 گیگابایت

قیمت هر گیگ : 8856 ریال

1062750 ریال